Porca Miseria!

Ingo Maurer, 1994

White European porcelain, silverware, metal.

previousnext